Zásady ochrany osobních údajů

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.farmaskutil.cz je Věra Skutilová, 534 01, Chvojenec 234, IČ: 04002334, která je v souladu se zák. č. 121/2000 sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „provozovatel“). Provozovateli náležejí všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.farmaskutil.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.contagious.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití k přístupu na stránky www.farmaskutil.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat na e-mailové adrese farma.skuti@seznam.cz nebo na poštovní adrese, uvedené na stránce kontakty či na stránce pojednávající o autorských právech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu google analytics, poskytovanou společností Google, inc. (dále jen „google“). Služba google analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace, vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší ip adresy), budou společností google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání  stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro google. Google nebude spojovat vaši ip adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nedokážete plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o google analytics a o ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacypolicy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které se z internetové stránky převádějí na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání. Jako většina internetových stránek i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat, nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.farmaskutil.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Ohledně změny v politice ochrany osobních dat si provozovatel vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika, plynoucí uživateli z používání těchto stránek, závisejí zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena html5, vizuální stránka prezentace využívá css 3.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu pdf nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč adobe reader, jenž je zdarma ke stažení na stránkách společnosti adobe systems, inc.